Giftpop Logo

ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Liên hệ Chú ý Câu hỏi thường gặp
Chú ý

Hình thức chấp nhận voucher tại cửa hàng

Date : 15-06-2018 [16:36:50]

Sẽ không chấp nhận trường hợp quý khách hàng chỉ đọc hoặc đưa ra mã voucher mà không phải là toàn bộ nôi dung tin nhắn có chứa mã voucher mà Giftpop gửi đến. 

 

                 Chấp nhận                                                                    Không chấp nhận

        

Về Mục lục